Политика за заштита на личните податоци

Оваа Политика за заштита на личните податоци се однесува на заштита на личните податоци кои што се наоѓаат на веб-страницата logona.mk и кои што се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци na logona.mk.

ЈАСС ДООЕЛ како давател на услугите на веб-страницата logona.mk се придржува до законските прописи со цел да се заштитат личните податоци на крајните корисници.

Се советуваат крајните корисници да прочитаат се што е наведено на оваа страница за полесно да разберат кои информации ги собира ЈАСС ДООЕЛ и како истите ги користи.

Крајните корисници се советуваат внимателно да ја прочитаат оваа Политика за заштита на личните податоци. Со пристапување и користење на нашата веб-страница, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и ги прифатил сите услови од оваа Политика за заштита на личните податоци и начинот на примена од страна на logona.mk веб-страницата.

Доколку крајниот корисник не се согласува со оваа Политика за заштита на личните податоци, го упатуваме крајниот корисник да ја напушти, односно да не пристапува и да не ја користи веб-страницата logona.mk.

ЈАСС ДООЕЛ може да ја промени оваа Политика за заштита на личните податоци во било кое време со објавување на изменетиот текст во делот „Политика за заштита на личните податоци“ на веб-страницата logona.mk. Измената на Политика за заштита на личните податоци стапува на сила веднаш по објавата на веб-страницата logona.mk.

Секој краен корисник самиот е одговорен и должен периодично да ја посетува оваа страница и да ги согледа промените во Политика за заштита на личните податоци. Продолжување на користењето на оваа Интернет страница од страна на крајниот корисник по стапување на сила на измените, подразбира дека крајниот корисник ги потврдува и ги прифаќа сите услови на изменетата Политика за заштита на личните податоци.

ЈАСС ДООЕЛ собира специфични информации кои што го идентификуваат крајниот корисник. Кога крајниот корисник ќе се вклучи во одредени активности на logona.mk веб-страницата, како што се создавање на корисничко име, правење на нарачка за производ или услуга, пополнување на анкети, објавување на коментари, испраќање на повратни информации, ЈАСС ДООЕЛ може да побара од крајниот корисник одредени информации за него како што се име и презима, адреса на живеење или испорака), име на е-пошта, телефонски број, датум на раѓање, информации за бројот на кредитната картичка, рокот на истекување, код за авторизација и други поврзани информации.

Вклучување во идентификациски активности и давање на лични податоци е одлука на крајниот корисник. Ако крајниот корисник не ги даде тие задолжителни информации за одредената активност која што ги бара, нема да му биде дозволено вклучување во таква активност.

ЈАСС ДООЕЛ ќе ги користи личните податоци за испраќање и диструбиција на административни, промотивни пораки и пораки по е-пошта, анализа на податоците, обработка на плаќањата со кредитни картички. ЈАСС ДООЕЛ може да ги сподели личните податоци на крајниот корисник со давателот на услугата за дистрибуција на производите за исполнување на нарачките, испорака на пакетите, испраќање на пораки и пораки по е-пошта. ЈАСС ДООЕЛ нема да ги споделува личните податоци на крајниот корисник со други надвершни страни освен во случаи кога тоа го бараат законските прописи.

Во било кое време по регистрацијата, крајниот корисник може да се откаже од добивање промотивни пораки по е-пошта со одбирање на опцијата откажување од „newsletter“ која што се наоѓа на секоја „newsletter“ порака.

ЈАСС ДООЕЛ сериозно ја зема предвид заштитата на личните податоците и превзема различни мерки на претпазливост за да се заштитат личните податоци. Нажалост, ниту еден пренос на податоците преку интернет или која било друга бежична мрежа не може да биде 100% сигурен. Како последица од тоа, иако ЈАСС ДООЕЛ спроведува комерцијално разумни мерки за заштита на податоците не може да гарантира заштита на било која информација пренесена на, или од logona.mk веб-страницата т.е не прифаќа одговорност од активностите на било која трета страна која ќе ги прими тие информации.

Им препорачуваме на сите родители и старатели да ги научат своите деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели. Малолетните деца помлади од 14 години не смеат да ја користат веб-страницата logona.mk.

Доколку сакате да поставите прашање или да испратите коментар кон нашата Политика за заштита на личните податоци, истото можете да го сторите на нашата е-пошта: info@jass.com.mk

Објава на промени
Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци ќе бидат напишани тука и на други места за кои сметаме дека се соодветни.