Политика за рекламација и поврат на средства

РЕКЛАМАЦИЈА

  • Во случај на рекламација на производ каде како причини може да се јават грешка при нарачка, испорачан погрешен производот, дефект на производ, неисправен производ при прием, или други оправдани причини, ќе вложиме напори во најскоро време да направи замена на производите или доколку нема залиха од производот, ќе се обиде да го набавиме истиот. Доколку не сме во можност да го замениме производот, на купувачот ќе му биде понудено враќање на уплатените парични средства.
  • По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите или други позитивни законски прописи.
  • Купувачот може да достави приговор на адреса: ЈАСС дооел Скопје, Бул “АСНОМ” бр. 18 локал 2, 1000 Скопје или на info@jass.com.mk. Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција.
  • На сите кориснички рекламации и поплаки, ЈАСС дооел Скопје ќе одговори во рок од 15 дена

ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

  • Доколку не сме во можност да го испорачаме нарачаниот производ, ќе биде предложена соодветна замена, или ќе извршиме поврат на парични средства на сметка на купувачот.
  • Доколку купувачот ја откаже нарачката, ќе бидат вратени паричните средствата на сметката на купувачот, намалени за износот на банкарска провизија (6% од уплатата).
  • Доколку е направен обид за достава, а купувчот/примачот одбил прием на пратката, ќе бидат вратени паричните средствата на сметката на купувачот, намалени за износот на банкарска провизија (6% од уплатата) и трошоци за испорака во износ од 240 денари.
  • Доколку платена нарачка не може да се испорача поради погрешни дадени податоци од страна на купувачот (неточна адреса, телефон, е-пошта), ќе бидат вратени паричните средствата на сметката на купувачот, намалени за износот на банкарска провизија (6% од уплатата) и трошоците за испорака во износ од 240 денари.